News

Aktywne półkolonie

100651708_2553416238244057_6251637581537083392_o

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat na jedyne w Koszalinie aktywne półkolonie ! 


TERMINY:
1. turnus: 6 - 10 lipca o tematyce sportowo-tanecznej
2. turnus: 13 - 17 lipca o tematyce taneczno-plastycznej
3. turnus: 20 - 24 lipca o tematyce sportowo-tanecznej
4. turnus: 3 - 7 sierpnia o tematyce taneczno-plastycznej

*zajęcia od poniedziałku do piątku
w godz. od 07:30 do 16:00 Koszt 450 zł
W programie zajęcia tematyczne, atrakcje,kreatywne spędzanie czasu.

ZAPISY I INFORMACJE
tel. 889-500-011 Czekamy na Was! ☀️
Ilość miejsc ograniczona !!!

 

 

Prosimy o wypełnienie dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna

2. Oświadczenie Rodzica

Bez wypełnionych dokumentów, nie możemy sprawować opieki nad dzieckiem.

 

Bezpieczne półkolonie:

Nasze półkolonie widnieją w bazie wypoczynku, prodzaonego przez Ministerstwo Edukacjii Narodowej.

https://wypoczynek.men.gov.pl/  

 

Dokumenty do pobrania:

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku 13-17.07.2020

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku 20-24.07.2020

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku 03-07.08.2020

 

 

RAMOWY PLAN DNIA


 

7.30 - 9.00- Przyjście dzieci

9.00 - 9.10 Poranny apel (dzieci przebrane w stroje gimnastyczne)

9.10-10.00 Gimnastyka poranna + streaching

10.00 -10.30 Przerwa (posiłek- II śniadanie)

10.30 -11-30 Zajęcia taneczne

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 - 13.00 Zajęcia plastyczne

13.00 - 14.00 OBIAD i przerwa

- odpoczynek, cisza poobiednia

14.00 – 15.00 Zajęcia plastyczne

15.00 - 15.10 Apel

15.10 – 16.00 Odbiór dzieci


Obiady dla dzieci są dostarczane w jednorazowych opakowanich przez Bistro Qura.

Prosimy, aby dzieci przed przyjściem na półkolonie zjadły I śaniadanie, gdyż II śniadanie jest o godz. 10:00.

Jeżeli dziecko ma swój  "ulubiony napój" może zabrać ze sobą na

półkolonie. Zapewniamy dzieciom wodę niegazowaną.

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

dot. zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19

 

W trosce o minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników stworzono szczegółowe wytyczne dotyczące reguł postępowania podczas realizacji półkolonii w zakresie reżimu sanitarnego oraz obowiązków dla poszczególnych stanowisk.

Ustalono postępowanie w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania wśród uczestników i personelu.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w półkoloniach jest zaakceptowanie przez Rodziców/Opiekunów i stosowanie regulaminów:

 

Uczestnikiem wypoczynku może zostać osoba:

 

1. Która jest zdrowa, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów

3. Bezwzględnie będzie stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

4. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do budynku niepotrzebnych przedmiotów tj. zabawek, elektroniki (w tym telefonów komórkowych), artykułów papierniczych, żywności.

5. Grupy dzieci będą liczyły do 12 osób.

 

Rodzic/opiekun

1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem dziecka na półkolonie, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w placówce, jak i podczas drogi z/ do placówki. W przypadku zakażenia koronawirusem w toku wypoczynku lub dojazdu do/z placówki nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.

2. Rodzic, składając kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (pkt 8 istotne dane o stanie zdrowia). W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia w wyznaczonym przez Organizatora terminie wymaganej dokumentacji. Niedostarczenie dokumentacji jest jednoznaczne z rezygnacją z wypoczynku.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani z zajęć przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

8. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko na półkolonie.

 

9Rodzice/opiekunowie udostępniają Organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką komunikację.

10Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w przypadku, gdy zostaną zaobserwowane niepojące symptomy sugerujące chorobą zakaźną, bądź w przypadku złego samopoczucia dziecka oraz w pierwszym dniu półkolonii.

11W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego pomieszczenia. Zostanie on niezwłocznie powiadomiony w celu natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

12Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.

 

Organizator/Realizacja programu:

1. Program wypoczynku realizowany będzie w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

2. Ograniczone do minimum zostają wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

3. Organizator zapewnia wypoczynek w obiektach, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ.

4. Organizator zapewnia infrastrukturę obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

5. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku w razie zaobserwowania niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, bądź profilaktyczne sprawdzanie temperatury.

6. Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji służb medycznych.

7. Organizator przeprowadza szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

8. Organizator zapewnia dostęp do miejsc, w których kadra i uczestnicy mogą myć ręce mydłem i wodą. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

 

9 Podłogi w salach, a także powierzchnie   dotykowe –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów oraz przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie myte środkiem dezynfekującym. Dostępne będą również płyny do dezynfekcji rąk.

 

 

 

Podczas pobytu na półkolonii uczestników obowiązuje:

 

 

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PODOPIECZNYCH

 

 1. W przypadku wystąpienia u dzieci niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie izolujemy taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz kontaktujemy się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonimy pod nr 999 lub 112 i informujemy, że mogą być zakażeni koronawirusem. Odpowiedzialność za powiadomienie sanepidu i wdrożenie procedury bezpieczeństwa spoczywa na kierowniku półkolonii

   

 2. Poinformowanie Rodziców/Opiekunów o konieczności odebrania uczestnika z półkolonii, tak szybko, jak to możliwe.

   

 3. Ustalenie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

   

 4. Bezwzględne zastosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

   

 5. Śledzenie na bieżąco informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

zapisz się na Newsletter Kontakt

Projekt i wykonanie: Rio Creativo


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szkoła Tańca KING DANCE, ul. Austriacka 1 (Osiedle Unii Europejskiej), 75-430 Koszalin, tel. 889 500 011, info@kingdance.pl

Zapisz się do newslettera

Usługa „Newsletter King Dance” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszą ofertą spedycyjną i szkoleniową.