News

Regulamin

DSC00132

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA KING DANCE W KOSZALINIE

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca King Dance jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkołę Tańca King Dance mogą być jedynie osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę w wysokości wskazanej w Cenniku umieszczonym na stronie internetowej www.kingdance.pl i na zasadach określonych w §2 niniejszego Regulaminu.

3. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, instruktor może ograniczyć rodzicom dzieci oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczne podczas zajęć.

4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinny opuścic salę taneczną na prośbę instruktora. Po uregulowaniu należności w recepcji Szkoły Tańca mogą kontynuować naukę na zajęciach. Osoby do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, mogą przebywać na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie biorą udziału w zajęciach.

5. Przed wejściem na salę taneczną uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

6. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:

a) której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne;

b) która spóźniła się na zajęcia omijając w ten sposób istotną ich część, a przystąpienie do ćwiczeń może grozić zdrowiu uczestnika, w szczególności poprzez zwiększenie ryzyka wystąpienia kontuzji.

c) naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia po wykluczeniu z zajęć pozostaja na sali tanecznej pod opieką instruktora.

8. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca lub osób działających z ramienia Szkoły Tańca.

9. Uczestnik ma prawo zabrania swego mienia na salę, z wyjątkiem rzeczy niebezpiecznych lub posiadających gabaryty utrudniające przeprowadzenie zajęć. Uczestnicy powinni poinformować recepcje szkoły tańca o kradzieży niezwłocznie po spostrzeżeniu, że miała ona miejsce. Każdorazowy przypadek kradzieży Szkoła Tańca zgłosi właściwym organom państwowym.

10. W Szkole Tańca zabrania się:

- przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora; przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora;

- wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku;

- wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;

- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania narkotyków;

- wprowadzania zwierząt;

- filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora Szkoły Tańca.

11. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia Szkoły Tańca i innych uczestników zajęć.

12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca.

13. Odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego przedstawiciel ustawowy.

14. Liczba uczestników na sali jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy na sali, zajęcia zostaną zamknięte. O zamknięciu zajęć decyduje instruktor.

15. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

16. W sytuacjach losowych lub w przypadku zbyt małej liczby uczestników obecnych na zajęciach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia. Zostaną one zrealizowane w innym, ustalonym z uczestnikami terminie.

18. Szkoła Tańca ma prawo do zmiany grafiku zajęć w nowym semestrze.

19. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy ze Szkołą Tańca na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Szkoły Tańca. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z recepcją.

20. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.

21. Wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych szkoły tańca może nastąpić tylko pod warunkiem podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku przez uczestnika zajęć lub w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna.

22. Podanie adresu e-mailowego w deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją otrzymywania drogą e-mailową ofert i informacji od szkoły tańca.

 

§2 Grupy zamknięte

 

1. Uczestnikami zajęć grup zamkniętych mogą być wyłącznie osoby wskazane przez instruktora.

2. Uczestnicy zajęć grup zamkniętych zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej.

3. Wszystkie opłaty związane z wyjazdem na turniej tańca, w szczególności opłaty za strój, buty, start w zawodach, ubezpieczenie pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.

4. Każda grupa reprezentacyjna tańca towarzyskiego należy do określonej przez trenera organizacji tanecznej. Szkoła Tańca King Dance zobowiązana jest do uiszczania składek członkowskich w danej organizacji.

5. Projekty strojów tanecznych uczestników wszystkich grup zamkniętych obowiązkowo muszą zyskać akceptację instruktora. Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje strojów jednak ostateczna decyzja co do jego wyboru należy do instruktora.

6. Wyznaczeni przez instruktorów uczestnicy zajęć grup zamkniętych zobowiązani są do brania udziału w turniejach i pokazach wybranych przez instruktora po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem prawnym.

7. Na zajęciach tanecznych grup zamkniętych obowiązuje system kar i nagród stosowany przez instruktorów:

- gradacja kar:

​- gradacja nagród:

§3 System płatności

 

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi cennik znajdujący się na stronie interentowej www.kingdance.pl oraz w siedzibie Szkoły Tańca.

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie opłaty miesięcznej (dzieci) oraz karnetowej (dorośli) do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Przez czas obowiązywania opłaty miesięcznej nie ma możliwości jej modyfikowania lub odstępowania jej osobom trzecim.

4. Przez czas obowiązywania karnetu nie ma możliwości jego modyfikowania lub odstępowania go osobom trzecim.

5. Uczestnik ma możliwość wykupienia opłaty miesięcznej (dzieci), karnetu (dorośli) lub opłacenie wejścia jednorazowo (nie dotyczy zajęć w pakietach oraz Taniec towarzyski KLUB)

6. Opłaty za zajęcia należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w formie gotówkowej w recepcji Szkoły Tańca lub przelewem.

Wpłaty można dokonać na konto:

Szkoła Tańca King Dance, ul. Austriacka 1,

75-430 Koszalin

10 1240 1428 1111 0010 5898 4625

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, koszt karnetu oraz deklarowanej daty rozpoczęcia realizacji karnetu.

 

§4 Zwroty

 

1. Zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia jest możliwy:

a) w razie rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca;

b) w razie zajścia okoliczności wskazanych w §1 pkt 14, 15, 16 Regulaminu;

c) w razie zmian w grafiku, regulaminie lub cenniku

2. Zwroty opłat są dokonywane na podstawie dowodu wykupienia opłaty miesięcznej okazanego w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń wskazanych w pkt 1 lub przedłożenia innego dowodu dokonania zapłaty. Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrac w gotówce osobiście w Recepcji Szkoły Tańca lub zażądać przesłania środków pieniężnych na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@kingdance.pl) numer konta. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik potwierdza przez złożenie podpisu na potwierdzeniu zwrotu w Recepcji Szkoły Tańca.

3. W przypadkach wskazanych w pkt 1, zamiast otrzymania zwrotu opłaty, uczestnik ma prawo wzięcia udziału w innych wybranych zajęciach, na poczet których zostanie zaliczona niewykorzystana opłata.

4. Zaliczenie opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet innych zajęć jest możliwe również:

a) w przypadku wskazanym w §1 pkt 7

b) w przypadku minimum dwutygodniowej choroby uczestnika, pod warunkiem, że:

- uczestnik niezwłocznie powiadomi telefonicznie lub mailowo Szkołę Tańca o chorobie oraz

- bezpośrednio po ustaniu choroby uczestnik przesle mailowo lub złoży osobiście w Recepcji podanie do Szkoły Tańca o zaliczenie niewykorzystanej opłaty na poczet innych zajęc wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym, co najmniej dwutygodniowym, okresie uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tancznych.

5. W przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 4, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.


 

§5 Postanowienia końcowe


 

1. Wykupując opłatę miesięczną lub karnet uczestnik zobowiązuje sie do przestrzegania Regulaminu Płatności Szkoły Tańca King Dance.

2. Z ważnych przyczyn Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Szkoła Tańca umieści informację na stronie internetowej www.kingdance.pl. Zmiana Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty otrzymania przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o zmianie Cennika lub Regulaminu, uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmiane Cennika lub Regulaminu, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dokonuje się bądź w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Szkoły Tańca, bądź drogą mailową na adres: info@kingdance.pl.

 

zapisz się na Newsletter Kontakt

Projekt i wykonanie: Rio Creativo

Szkoła Tańca KING DANCE, ul. Austriacka 1 (Osiedle Unii Europejskiej), 75-430 Koszalin, tel. 889 500 011, info@kingdance.pl

Zapisz się do newslettera